Els je domaćin u Rimu koja je ugostila izbeglicu preko Airbnb.org-a.

Pomozite nam da smestimo 100.000 izbeglica koje beže iz Ukrajine

Ponudite smeštaj besplatno ili sa popustom preko Airbnb.org-a ili donirajte da bismo mogli da prikupimo što više sredstava.

Vaša podrška je značajna

Airbnb.org finansira kratkoročno smeštanje do 100.000 ljudi koji beže iz Ukrajine. Podržavamo naše goste izbeglice bez obzira na nacionalnost, rasnu pripadnost, etničku pripadnost ili način na koji se identifikuju.

Možete da pomognete tako što ćete ponuditi privremeni smeštaj besplatno ili sa popustom preko Airbnb.org-a ili donirati novac za finansiranje smeštaja.

Linda, domaćin u Dalasu, primila je izbeglice preko Airbnb.org-a.

Ponudite smeštaj

Počnite da ugošćavate besplatno ili sa popustom.

Kako funkcioniše ugošćavanje

  • Obezbedićete udoban krevet i osnovne sadržaje na nekoliko dana ili nekoliko nedelja. Saznajte više o ugošćavanju gostiju izbeglica
  • Airbnb.org sarađuje sa neprofitnim organizacijama koje proveravaju da li gosti izbeglice ispunjavaju uslove za smeštaj i pomažu im pre, za vreme i nakon boravka.
  • Airbnb domaćinima pruža AirCover: osiguranje od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD, zaštitu od štete u iznosu do 3.000.000 USD i druge pogodnosti, bez troškova za domaćine. Važe određena ograničenja i izuzeća.
Fode je gost izbeglica koji je boravio kod domaćina u Italiji preko Airbnb.org-a.

Svaka donacija doprinosi zadovoljenju velike potrebe za smeštajima za hitne slučajeve za one koji beže iz Ukrajine i druge ljude pogođene krizom.

Kako funkcionišu donacije

  • 100% vaše donacije će se koristiti za povezivanje ljudi sa kratkoročnim smeštajima.
  • Smeštaji su potpuno besplatni za goste našeg programa.
  • Donacije podležu poreskim olakšicama u meri dozvoljenoj lokalnim poreskim propisima.
Hosue preko Airbnb.org-a ugošćava ljude koji beže od raznih katastrofa.

Potrebna vam je pomoć?

Trenutno ne nudimo smeštaj direktno pojedincima. Airbnb.org sarađuje sa drugim partnerskim neprofitnim organizacijama koje rezervišu i koordinišu boravak gostiju izbeglica.

Šta rade naše partnerske neprofitne organizacije

Naši partneri su neprofitne organizacije koje pomažu izbeglicama pri dolasku. Te organizacije pružaju podršku svojim klijentima u pronalaženju smeštaja i u mnogo čemu drugom. Ponude neprofitnih organizacija se prihvataju samo uz poziv.

Šta radi Airbnb.org

Airbnb.org pruža bespovratna sredstva i tehnologiju svojim partnerskim neprofitnim organizacijama koje koordinišu privremeni smeštaj za svoje klijente.

Naši partneri

  • HIAS
  • Međunarodna organizacija za migracije (IOM)

Kako Airbnb doprinosi

Podrška domaćinima

Airbnb domaćinima pruža AirCover: osiguranje od odgovornosti u iznosu do 1.000.000 USD, zaštitu od štete u iznosu do 3.000.000 USD i druge pogodnosti, bez troškova za domaćine. Važe određena ograničenja i izuzeća.

Finansiranje boravaka

Airbnb i donatori obezbeđuju sredstva za privremeno smeštanje do 100.000 izbeglica koje beže iz Ukrajine.

Odricanje od naknada

Airbnb se odriče naknada za domaćine i goste za sve boravke izbeglica preko Airbnb.org-a.